Governance code

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 beschikt de kinderopvang branche over een 'eigen' Governance Code. Deze code wordt ook door Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw nageleefd.

Welke stappen vinden wij belangrijk in het proces van en naar good governance?

1. Het formuleren van een visie

Voor kinderen die een groot deel van de dag doorbrengen in de kinderopvang is het belangrijk dat die opvang bijdraagt aan hun taal, hun motoriek en sociale gedrag. Daarnaast moeten kinderen veilig zijn en goed verzorgd worden. Wij hebben een visie ontwikkeld over de kinderopvang die wij bieden. Die vindt u in ons pedagogisch beleidsplan. De visie maakt deel uit van ons strategisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd en op bruikbaarheid getoetst.

2.Organiseren van tegenspraak

We willen scherp blijven op de kwaliteit van ons werk. We geven belanghebbenden in onze organisatie de gelegenheid om commentaar te leveren en om advies te geven. Wij stellen ouders in staat om oudercommissies te vormen en faciliteren deze. Daarnaast meten wij periodiek de tevredenheid van ouders en medewerkers.

3. Bevorderen van de kwaliteit

Een veilige en gezonde omgeving en een goede verzorging zijn van levensbelang voor kinderen. We stimuleren kinderen in hun sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Daarvan hebben ze hun hele leven plezier en kinderopvang draagt daaraan bij. Belangrijke processen en regels hebben wij vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Processen worden periodiek geaudit door onze kwaliteitsmedewerker. Pedagogisch medewerkers zijn door hun deskundigheid cruciaal voor de kwaliteit. Derhalve is er veel aandacht in onze organisatie voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast voldoen wij aan de eisen die een inspectie stelt.

4. Integriteit

We willen zelf een zo goed mogelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid is een belangrijke waarde. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze beroepscode is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Voor bestuur en raad van toezicht zijn reglementen vastgesteld.

5. Externe klachtencommissie voor personeel

Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw maakt gebruik van een externe klachtencommissie Ongewenste omgangsvormen / gedrag van het GIMD. De externe klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een neutrale rol en kan een objectief oordeel geven dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde. Zij nemen klachten van medewerkers in behandeling en brengen jaarlijks (op anonieme basis) een rapport uit van de behandelde gevallen.

6. Verantwoording afleggen

We wekken vertrouwen door ouders en medewerkers te informeren over wat in onze organisatie gebeurt. Dat doen we door een informatieve web site. We beschikken over een klachtenreglement en zijn aangesloten bij externe klachtencommissies. Voor medewerkers is een vertrouwenspersoon aanwezig. Tevens leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

7. Risicobeheersing

Goede kinderopvang stelt eisen aan de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Risico’s hebben en houden wij in beeld door periodieke risico inventarisaties en evaluaties uit te voeren gekoppeld aan een plan van aanpak zowel voor onze medewerkers alsook voor de kinderen. Wij enten onze bedrijfsvoering op integrale management control gekoppeld aan kostenbeheersing en kwaliteit van al onze processen. Daartoe is onze financiële verslaglegging degelijk en voldoet aan alle daaraan te stellen eisen. We scheiden onze financieringsstromen als er sprake is van subsidiëring.

Integer en transparant bestuur en toezicht

De zes hiervoor besproken stappen zijn in de Governance code Kinderopvang nader uitgewerkt. De Governance Code Kinderopvang bestrijkt vier hoofdgebieden:

  • Principes: integriteit, openheid
  • Processen: maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden
  • Prestaties: duidelijke doelstellingen, waarborgen van kwaliteit, vermogen tot leren
  • Personen: rollen van bestuur en bestuurder, Raad van Toezicht en toezichthouders
Raad van Toezicht en Bestuur

Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw is een organisatie die werkt volgens een Raad van Toezicht-model. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de bestuurder, werkgeverschap voor de bestuurder en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw.

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw en van de bestuurder alert en kritisch. Zij hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die de organisatie heeft en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden:

  • Pascal Penders, voorzitter
  • Anita Geurts -van Lokum MBA, lid
  • Vivian Mengelers, lid
  • Corrie van Diepen, lid
  • Hennie Schreurs, lid

Bestuurders zijn Wendy Janssen en Noëlle Bleize-Voncken.

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang vindt u hier.

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang

Afwijken van de code mag volgens het principe: “pas toe of leg uit”. Wijk je van de code af leg dan uit waaruit die afwijking bestaat en waarom je dat doet.

De Raad van Toezicht heeft besloten om niet te kiezen voor de invoering van een zogenaamde “klokkenluiders regeling”. In d regeling wordt vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden in het functioneren van het Bestuur worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daar de Raad van Toezicht jaarlijks, in de overleggen met het Bestuur, zowel de Centrale Oudercommissie als ook de Ondernemingsraad hoort, acht zij een separate regeling daarnaast overbodig. Daarnaast is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden aan wie onregelmatigheden gemeld kunnen worden.